Oudergeleding en medezeggenschap

Schoolkring en ouderraad
Op veel scholen van onze vereniging vormen de vroegere schoolcommissie en de medezeggenschapsraden samen de schoolkring. Ze waarborgen de ouderbetrokkenheid doordat ze een klankbordgroep voor de school zijn. De vergaderingen zijn samen, waarbij de formele positie van
medezeggenschapsraad en het recht om zo nodig apart te vergaderen blijven behouden. De medezeggenschapsraad blijft dus het formele orgaan binnen de school.

Samenstelling schoolkring:
Mevr. B. Winter
Dhr. T. Hulshof
Dhr. E. Klement - lid medezeggenschapsraad (ouder)
Mevr. A. Dijken - te Velde
Mevr. W. Elzing-Popken lid medezeggenschapsraad (team)
Mevr. Oldenhuis-Elzing lid medezeggenschapsraad (team)
Er zijn twee vacatures voor ouders

Activiteitencommissie                                                                                    De activiteitencommissie van onze school bevordert de relatie tussen ouders, kinderen en personeel. Onder verantwoordelijkheid van de schooldirectie verricht de activiteitencommissie werkzaamheden die bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het onderwijs. Deactiviteitencommissie organiseert en assisteert bij allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het jaarlijkse pleinfeest.

Samenstelling activiteitencommissie:
Mevr. Pierik - voorzitter
Mevr. Blauw - penningmeester
Mevr. Kersssies  - secretaris
Mevr. Booi                                                                                                            Mevr Smits                                                                                                           
Mevr. Scheerhoorn
Mevr. B. Kerssies
Mevr. Beukeveld
Mevr. Hulst
Mevr. de Lange namens het team

Medezeggenschap (MR)
De medezeggenschapsraad is ingesteld om op democratische wijze ouders en personeel inspraak te geven op school. Een MR op school is wettelijk verplicht en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Ouders kunnen alleen zitting nemen in de MR als ze de statuten van de vereniging (VPCBO) onderschrijving

De rechten en plichten van de MR staan in ‘de wet medezeggenschap op scholen’. Zaken waarvoor de MR een instemmings- of adviesbevoegdheid heeft, zijn bijvoorbeeld het vaststellen of wijzigen van het schoolplan, de formatie, het vakantierooster en andere beleidsmatige zaken.

Aan de hand van het ‘werkplan schoolkring & medezeggenschapsraad’ wordt verantwoord wat de leden in het schooljaar van plan zijn te gaan doen.


Samenstelling MR
Namens de ouders:
Dhr. Klement
Vacature

Namens het schoolteam:
Dhr. H. Woertel
Mevr. Oldenhuis-Elzing

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De vereniging VPCBO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die uit twintig leden bestaat: van elke school één ouderlid en één personeelslid uit de medezeggenschapsraad van de tien aangesloten scholen. De GMR toetst en weegt het beleid van de vereniging.