Beleid Peuterstap

Op Peuterstap wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan. Daarin wordt beschreven hoe we met de kinderen omgaan. Regelmatig wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind.

De ontwikkeling van het kind staat centraal. Waar we bijzonderheden signaleren bespreken we dit met u als ouder(s).

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen.

Op deze pagina kunt u terecht voor alle beleidskundige informatie.

Op deze manier willen we transparant zijn en blijven.

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch beleidsplan

Inspectie augustus 2018

Inspectierapport GGD Drenthe

Inspectierapport GGD Drenthe VVE

Inspectierapport GGD

Vrijwilligersbeleid

Reglement oudercommissie

Brandbestrijdings- en ontruimingsplan

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Klachtenreglement SKCC

klachtenreglement oudercommissie

jaarverslag

jaarverslag klachtenreglement 2018

Veiligheid in het kinderdagverblijf

Veiligheid en gezondheid