Ouderbijdrage

We vragen ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage voor de kosten die niet door de overheid worden vergoed. De vrijwillige ouderbijdrage heeft op onze school de benaming schoolfonds. Het innen van de vrijwillige bijdrage valt onder een wettelijke regeling, waarbij de ouders een schriftelijke overeenkomst sluiten met de school. Deze overeenkomst is een jaar geldig en moet voldoen aan een aantal eisen;
• een specificatie van het gelden
• de vermelding dat het om een vrijwillige bijdrage gaat
• de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen
• de verplichting tot betaling na ondertekening van de overeenkomst
• een reductie- en kwijtscheldingsregeling en wat deze inhoudt

Het schoolfonds voor het jaar 2012-2013 bestaat uit twee bedragen:
€ 10,00 per kind voor het schoolfeest, het sinterklaasfeest, de kerstviering en de sportdag en € 25,00 per kind voor de schoolreizen, kamp en het afscheid van groep 8.